Menu

Literární soutěž: TALENT ROKU

V roce 2022 založila literární agentura MÁM TALENT, s.r.o. literární soutěž s názvem TALENT ROKU. Cílem soutěže je upozornit na rukopis autora s výrazným literárním talentem, který se agentuře již delší dobu nedaří úspěšně nabídnout k vydání českým nakladatelstvím, nebo na který agentura vypracovávala odborný posudek, ale autorovi nemohla nabídnout zastupování z důvodu např. malé cílové skupiny díla, event. z jiných důvodů. Publicita spojená s udělením literárního ocenění může tak výrazně přispět k nalezení nakladatele a následnému vydání díla.

Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny rukopisy, na které si v posledních necelých dvou letech (v roce konání soutěže a v roce soutěži předcházejícím) jejich autoři u agentury objednali vypracování odborného posudku. V roce 2023 se bude konat druhý ročník soutěže a vybíráno tedy bude mezi rukopisy, na které agentura vypracovávala odborné posudky v letech 2022 a 2023.

Autor rukopisu, který agentura vybere, získá literární ocenění TALENT ROKU a cena mu bude slavnostně předána na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. V letošním roce se tak stane v době konání veletrhu 6.- 7. října 2023.

V roce 2022 získal ocenění rukopis historického románu Pátá královna od autora Michaela Shaheena. Román o milostném životě císaře Karla IV., napsaný Američanem, který miluje vše kolem tohoto císaře a žije již víc jak 25 let trvale v Praze, zaujal svým neotřelým, novým pohledem. Kniha byla oceněna cenou TALENT ROKU 2022 na Podzimním knižním veletrhu a následně vyšla v listopadu 2022 v MÁM TALENT nakladatelství, které ji vydalo v koprodukci přímo s autorem. Mezi čtenáři získává kladná hodnocení a na trhu si vede velice dobře.

V dalších ročnících je cílem MÁM TALENT nakladatelství, které za soutěží stojí jako dceřinná společnost agentury, najít díky publicitě pro vydání oceněné knihy koprodukčního partnera mezi nakladateli a tím tak snížit obchodní riziko, které u některých kvalitních rukopisů při jejich vydání z nejrůznějších důvodů vyvstává (neznámý autor, malá cílová skupina, příliš odvážné téma apod.).

Markéta Dočekalová, za lit. agenturu MÁM TALENT.

 

PARTNEŘI LITERÁRNÍHO OCENĚNÍ:

 

HLAVNÍ PARTNER SOUTĚŽE: Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod.

 

 

DALŠÍ PARTNEŘI:

MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

PRAVIDLA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE "TALENT ROKU", kterou pořádá literární agentura MÁM TALENT spolu s MÁM TALENT nakladatelstvím, s.r.o

  1. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny rukopisy, pro které si v necelých dvou letech (v roce konání soutěže a v roce soutěži předcházejícím) jejich autoři u agentury objednali vypracování odborného posudku.
  2. Na základě zvláštní nominace kteréhokoliv redaktora literární agentury Mám talent, může být do soutěže nominován i jakýkoliv rukopis, na který agentura v minulosti vypracovala placený posudek, ale z časového hlediska rukopis již nesplňuje bod 1 těchto pravidel. Takovou nominaci může redaktor udělit v případě, že je přesvědčen o kvalitách nominovaného rukopisu a tento rukopis nebyl dosud nikým vydán, a to ani jeho autorem (tedy nebyl vydán ani tzv. samonákladem).
  3. V roce konání soutěže jsou do soutěže automaticky zařazeny rukopisy, pro které byl objednán a uhrazen odborný posudek nejpozději do 31. března. Všechny rukopisy, pro které byl odborný posudek objednán a uhrazen v době mezi 1. dubnem a 31. prosincem kalendářního roku, ve kterém se soutěž koná, budou zařazeny až do soutěže v následujícím kalendářním roce. Příklad: Do ročníku 2023 literární soutěže TALENT ROKU budou zařazeny ty rukopisy, pro které byly objednány a uhrazeny odborné posudky v roce 2022 a v době od 1.1. do 31.3. 2023 včetně. Současně budou do soutěže zařazeny i všechny zvláštní nominace redaktorů literární agentury Mám talent.
  4. Vítěze vybírá literární agentura Mám talent.
  5. Udělení literárního ocenění není spojeno se žádnou finanční odměnou a oceněnému autorovi žádný takový nárok převzetím literárního ocenění nevzniká.
  6. Autor obdrží symbolické literární ocenění v rámci konání Podzimního knižního veletrhu (odměna ve formě diplomu/sošky/medaile apod.). Podrobnosti se oceněný autor dozví nejpozději jeden kalendářní týden před konáním slavnostního předávání ocenění.
  7. Udělením literárního ocenění TALENT ROKU nevzniká organizátorům povinnost oceněný rukopis vydat ani povinnost vydání rukopisu sjednat či jinak zprostředkovat.
  8. Organizátor soutěže hradí náklady spojené s organizací a uspořádáním slavnostního předání literárního ocenění TALENT ROKU na Podzimním knižním veletrhu, hradí rovněž výrobu ceny samotné a dle svých možností se snaží pro akci zorganizovat co možná největší propagaci, aby se ostatní nakladatelé o oceněném rukopisu dozvěděli.
  9. Koprodukčním partnerem pro knižní vydání oceněného rukopisu se může stát i sám autor rukopisu. Podmínky koprodukce se v takovém případě řídí dle uzavřené smlouvy autora s MÁM TALENT nakladatelstvím. Nakladatelství nevzniká povinnost smlouvu o koprodukčním vydání s autorem uzavřít. Uzavření takové smlouvy je projevem svobodné vůle obou stran a žádná ze stran nemůže být k uzavření takové smlouvy (spolupráce) jakkoliv nucena.
  10. Podaří-li se zajistit vydání rukopisu, autor souhlasí s tím, že na obálce knihy, na její titulní straně, bude uvedeno logo literární soutěže TALENT ROKU.